Scout Yard

REGULAMIN KONKURSU

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu, w którym nagrodą główną jest piłka firmy ADIDAS model TELSTAR 18 WORLD CUP OMB.
Prosimy uczestników o uważne zapoznanie się z zasadami.

Wszelkie pytania dotyczące regulaminu, bądź konkursu, prosimy kierować na adres mailowy scoutyard@gmail.com

 

REGULAMIN KONKURSU „Zarejestruj się w ScoutYard”

Artykuł 1

Postanowienia ogólne

1. ScoutYard – Marcin Taras z siedzibą w Piastowie przy ul. M. Mochnackiego 14, NIP 521-32-54-862, zwany dalej „Organizatorem Konkursu” - ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą „Zarejestruj się w ScoutYard”, zwany dalej „Konkursem”.

2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu, zaś postanowienia Regulaminu są wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.

3. Konkurs trwa od dnia 24 kwietnia 2018 r. do dnia 20 maja 2018 r.

4. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone w witrynie www.scoutyard.pl.

5. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony w siedzibie Organizatora Konkursu na każde żądanie Uczestników Konkursu,

Artykuł 2

Uczestnicy

1. Prawo do udziału w Konkursie ma każda osoba fizyczna, która zarejestruje się w witrynie www.scoutyard.pl i zaakceptuje Regulamin korzystania z tej witryny.

Artykuł 3

Zasady Konkursu

1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w art. 2, zwane dalej „Uczestnikami Konkursu” muszą w okresie trwania Konkursu zarejestrować się w witrynie www.scoutyard.pl i wykonać zadanie konkursowe, polegające na uzupełnieniu danych w profilu: imię, nazwisko, pozycja, miejscowość, telefon, wiek, o mnie.

2. Poprzez uzupełnienie danych i zatwierdzenie po naciśnięciu guzika „Zapisz”, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a) dane te są autentyczne

b) udziela zezwolenia na publikację podanych danych przez Organizatora Konkursu na jego stronach internetowych.

3. Uczestnik Konkursu może zarejestrować się tylko raz.

4. Uczestnik konkursu oświadcza i gwarantuje, iż podane dane są autentyczne.

5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią, w tym organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi, z roszczeniem wobec Organizatora Konkursu z tytułu korzystania z odpowiedzi udzielonej w ramach tego konkursu lub w przypadku wszczęcia przeciwko Organizatorowi Konkursu z tego tytułu innego postępowania, z zastrzeżeniem obowiązków wyraźnie spoczywających w tym zakresie na Organizatorze, a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany zwolnić Organizatora Konkursu od roszczeń wynikających z tego faktu, w granicach obowiązującego prawa. W przypadku wytoczenia przeciwko Organizatorowi konkursu powództwa z tytułu naruszenia praw w związku z korzystaniem z odpowiedzi udzielonej w ramach konkursu, Uczestnik konkursu będzie zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do toczącego się procesu na każde żądanie Organizatora.

6. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.

7. Podanie danych w profilu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu treści Regulaminu Konkursu i z potwierdzeniem spełnienia wszystkich warunków uprawniających do udziału w Konkursie.

9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu.

10. Organizator ma prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu lub jego części bez podawania przyczyny.

Artykuł 4

Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy spełnią warunki określone niniejszym regulaminem oraz wykonają zadanie opisane w art. 3 ust. 1 niniejszego regulaminu, zostanie wyłonionych 6 Laureatów Konkursu, którzy – zdaniem komisji konkursowej – uzupełnili profil i najbardziej rzetelnie uzupełnili sekcję „O mnie”.

2. Laureaci Konkursu otrzymają Nagrodę w postaci:

a) I miejsce – Piłka Adidas TELSTAR 18 WORLD CUP OMB r. 5

b) II-IV miejsce – Piłka do gry w piłkę nożną z logo ScoutYard r. 5

3. Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.scoutyard.pl w ciągu 3 dni od zakończenia Konkursu.

4. Z Laureatem Konkursu Organizator Konkursu skontaktuje się w celu potwierdzenia uzyskania Nagrody za pomocą e-maila wysłanego na adres podany przez Uczestnika Konkursu w formularzu lub telefonicznie.

5. W przypadku rezygnacji przez laureata Konkursu z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu wybranemu przez komisję konkursową.

6. Nagrody nieprzyznane i nieodebrane przez Laureatów Konkursu przechodzą na rzecz Organizatora Konkursu.

7. Jedynie Laureat Konkursu ma prawo do uzyskania nagrody.

8. Laureat Konkursu nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.

9. Decyzja Organizatora Konkursu, co do wyłonienia Laureatów Konkursu jest ostateczna.

Artykuł 5

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do ScoutYard – Marcin Taras., w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu, bezpośrednio do siedziby lub listem poleconym (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego po zalogowaniu do witryny

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny) oraz powód wniesienia reklamacji.

4. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

5. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia zakończenia z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

Artykuł 6

Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z Regulaminem zamieszczonym i zaakceptowanym przez uczestników w witrynie ScoutYard.

3. Organizator Konkursu będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Konkursu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Laureata Konkursu skutkuje odmową przyznania prawa do Nagrody lub odmową jej wydania.