Scout Yard

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Scout Yard
 

Regulamin określa stosunki pomiędzy serwisem a użytkownikami korzystającymi z serwisu Scout Yard.Regulamin ten reguluje także kwestie związane z markami, produktami i usługami świadczonymi poprzez Scout Yard. Korzystając z usług serwisu Scout Yard lub uzyskując dostęp do nich użytkownik akceptuje niniejszy regulamin wraz z ewentualnymi zmianami, zgodnie z zapisami Rozdziału 12. Na końcu dokumentu znajdują się informacje o zasobach ułatwiających zrozumienie zasad stosowanych przez serwis Scout Yard.

Z uwagi na szeroki wachlarz usług, użytkownicy mogą zostać poproszeni o przeczytanie i zatwierdzenie dodatkowych warunków dotyczących korzystania z danej aplikacji, produktu lub usługi jeśli tego wymaga specyfika produktu, usługi czy aplikacji. Jeśli dodatkowe warunki kolidują z postanowieniami Regulaminu, moc rozstrzygającą mają dodatkowe warunki aplikacji, produktu lub usługi, określające zasady korzystania z tych elementów.

1.     Prywatność

Prywatność użytkowników jest dla nas istotna. Ważne jest dla nas, aby każdy użytkownik świadomie decydował i wyrażał zgodę co do zasad wykorzystania danych.

Gromadzimy treści i inne informacje otrzymywane od Ciebie podczas korzystania z naszych usług, np. dane podawane przy rejestracji konta, tworzeniu treści i ich udostępnianiu oraz przy wymianie wiadomości i innego rodzaju komunikatów z innymi osobami. Mogą to być informacje zawarte w dostarczanych przez Ciebie treściach lub ich dotyczące, np. informacje o miejscu wykonania zdjęcia lub dacie utworzenia pliku. Gromadzimy też informacje na temat sposobów korzystania przez Ciebie z usług, np. rodzaju treści, które przeglądasz i na które reagujesz, a także częstotliwości i czasu trwania różnych Twoich działań.

2.     Udostępnianie treści i danych użytkowników

Użytkownik jest właścicielem wszystkich materiałów i informacji publikowanych przez siebie w serwisie.

Przez zarejestrowanie się na portalu użytkownik zgadza się na udostępnianie danych (imię, nazwisko, wiek, miejscowość, sekcja "o mnie" oraz statystyki) innym użytkownikom serwisu.

1.     W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej, takich jak zdjęcia i filmy, użytkownik przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach serwisu lub w związku z nim. Licencja wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, o ile treści te nie zostały udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły.

2.     Usunięcie treści objętych prawem własności intelektualnej odbywa się w sposób podobny do opróżniania kosza na komputerze. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że kopia zapasowa usuniętych treści może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu (ale nie będzie dostępna dla innych).

3.     Gdy użytkownik publikuje treści lub informacje, zezwala wszystkim, w tym osobom niebędącym użytkownikami Scout Yard, na uzyskiwanie dostępu do tych informacji i wykorzystywanie ich, a także na wiązanie tych informacji z użytkownikiem (tj. jego imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem profilowym).

4.     Doceniamy wszelkie opinie i inne propozycje użytkowników dotyczące serwisu Scout Yard, jednakże przekazując opinię lub propozycję, użytkownicy przyznają nam zezwolenie na wykorzystanie ich bez obowiązku wypłaty wynagrodzenia (ponieważ użytkownik nie jest zobowiązany do ich przekazywania).
 

3.     Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby serwis Scout Yard był bezpieczny, ale nie możemy udzielić takiej gwarancji. Aby dbać o bezpieczeństwo serwisu, potrzebujemy pomocy użytkowników, w tym przestrzegania przez nich następujących postanowień:

1.     Zabronione jest publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu) w serwisie Scout Yard.

2.     Zabronione jest zbieranie treści i danych użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do serwisu Scout Yard z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących), bez uprzedniego uzyskania naszego zezwolenia.

3.     Zabronione jest prowadzenie w serwisie Scout Yard nielegalnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych.

4.     Zabronione jest przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju.

5.     Zabronione jest wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innej osoby.

6.     Niedozwolone jest atakowanie, zastraszanie i nękanie innych użytkowników.

7.     Niedozwolone jest publikowanie treści, które: promują nienawiść, zawierają groźby lub pornografię, nawołują do przemocy lub zawierają nagość, a także drastyczną i nieuzasadnioną przemoc.

8.     Niedozwolone jest tworzenie i obsługa aplikacji zawierających treści związane z alkoholem, treści matrymonialne lub inne przeznaczone dla osób dorosłych (dotyczy także reklam) bez zastosowania odpowiednich ograniczeń wiekowych.

9.     Zabronione jest wykorzystywanie serwisu Scout Yard do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych.

10.   Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek działań, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd serwisu Scout Yard, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony lub inne funkcje serwisu.

11.   Zabronione jest ułatwianie naruszania niniejszego Regulaminu i naszych zasad, a także podżeganie do takiego postępowania.
 

4.     Rejestracja i bezpieczeństwo konta

Użytkownicy serwisu Scout Yard podają swoje prawdziwe imiona i nazwiska oraz dane. Potrzebujemy pomocy użytkowników, aby utrzymać ten stan rzeczy. Poniżej znajdują się zobowiązania przyjęte przez użytkownika wobec serwisu Scout Yard, które dotyczą rejestracji oraz troski o bezpieczeństwo konta:

1.     Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych na Scout Yard i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia.

2.     Użytkownik może utworzyć tylko jedno konto osobiste.

3.     W przypadku zablokowania konta użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego bez naszego zezwolenia.

4.     Zabronione jest korzystanie z Scout Yard przez osoby skazane za przestępstwa seksualne.

5.     Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność swoich danych.

6.     Zabronione jest udostępnianie swojego hasła i zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do własnego konta oraz wykonywanie innych czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa konta.

7.     Zabronione jest przekazywanie swojego konta innej osobie bez wcześniejszego uzyskania naszego pisemnego zezwolenia.

8.     W przypadku wybrania przez użytkownika nazwy użytkownika lub podobnego identyfikatora dla konta lub strony rezerwujemy sobie prawo do usunięcia lub odebrania go w razie potrzeby (np. jeżeli właściciel znaku towarowego złoży skargę na nazwę użytkownika niezwiązaną z jego faktycznym imieniem/nazwiskiem).
 

5.     Ochrona praw innych osób

Szanujemy prawa innych osób i tego samego oczekujemy od naszych użytkowników.

1.     Zabronione jest publikowanie na Scout Yard treści lub wykonywanie jakichkolwiek czynności, które naruszają lub łamią prawa innej osoby, albo są w inny sposób sprzeczne z prawem.

2.     Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnej treści lub informacji opublikowanej na Scout Yard przez użytkownika, jeśli uznamy, że jest ona sprzeczna z niniejszym Regulaminem  lub naszymi zasadami.

3.     Udostępniamy użytkownikom narzędzia do ochrony praw własności intelektualnej.

4.     Jeżeli usuniemy treści użytkownika z powodu naruszenia praw autorskich innej osoby i użytkownik uzna nasze działanie za błędne, zapewniamy możliwość odwołania się od decyzji.

5.     Wielokrotne naruszanie praw własności intelektualnej innych osób może spowodować zablokowanie konta użytkownika.

6.     Zabronione jest wykorzystywanie naszych praw autorskich lub znaków towarowych, a także wszelkich łudząco podobnych oznaczeń, z wyjątkiem przypadków, gdy ich używanie zostało bezpośrednio dopuszczone w naszych Wytycznych dotyczących wykorzystania marki lub wydanym przez nas wcześniej zezwoleniu pisemnym.

7.     W przypadku gromadzenia informacji dotyczących użytkowników administrator ma obowiązek uzyskania ich zgody, a także wyraźnego poinformowania, że to on (a nie serwis Scout Yard) zbiera ich dane, oraz opublikowania zasad ochrony prywatności zawierających informacje na temat zbieranych danych oraz sposobu ich wykorzystania.

8.     Zabronione jest publikowanie na Scout Yard dowodów tożsamości innych osób i poufnych informacji o charakterze finansowym.

9.     Niedozwolone jest wysyłanie zaproszeń e-mail do osób niebędących użytkownikami bez ich zgody..
 
 

6.     Płatności

Dokonując płatności w serwisie Scout Yard zastosowanie mają warunki strony Przelewy24.pl

7.     Informacje o reklamach i innych treściach komercyjnych obsługiwanych lub ulepszanych przez serwis Scout Yard

Naszym celem jest udostępnianie reklam oraz innych treści komercyjnych lub sponsorowanych, które będą wartościowe dla naszych użytkowników i reklamodawców. W tym celu użytkownik akceptuje następujące zapisy:

1.     Użytkownik zezwala nam na używanie swojego imienia i nazwiska, zdjęcia profilowego, treści i informacji w połączeniu z udostępnianymi lub ulepszanymi przez nas treściami komercyjnymi, sponsorowanymi lub podobnymi (takimi jak marki, które użytkownik lubi). Przykładowo oznacza to, że użytkownik zezwala firmie lub innemu podmiotowi na płacenie nam za wyświetlanie jego imienia i nazwiska i/lub zdjęcia profilowego wraz z treściami i informacjami bez wypłaty wynagrodzenia użytkownikowi. Jeżeli użytkownik wybrał określone grono odbiorców swoich treści lub informacji, zobowiązujemy się stosować do tej decyzji podczas wykorzystywania danych.

2.     Nie przekazujemy treści ani danych użytkownika reklamodawcom bez jego zgody.

3.        Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie zawsze musimy oznaczać płatne usługi i komunikaty jako materiały sponsorowane.
 

8.     Szczególne postanowienia dotyczące reklamodawców 

Wszelkie reklamy lub inne komercyjne lub sponsorowane działania lub treści w serwisie Scout Yard są publikowane oraz zarządzane tylko przez administratora serwisu.

9.     Poprawki

1.     O wszelkich zmianach wprowadzanych do niniejszych warunków powiadomimy użytkowników zawczasu, umożliwiając im przeczytanie i skomentowanie nowych warunków przed dalszym korzystaniem z naszych Usług.

2.     Dalsze korzystanie z Usług Scout Yard po otrzymaniu powiadomienia o zmianach dotyczących naszych regulaminów i zasad jest równoznaczne z akceptacją zmienionych warunków.
 

10.   Wypowiedzenie świadczenia usług

W przypadku naruszenia przez użytkownika litery lub ducha niniejszego Regulaminu albo narażenia nas na ryzyko odpowiedzialności prawnej w inny sposób zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania udostępniania użytkownikowi całości lub części usług serwisu Scout Yard. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony e-mailem lub w postaci komunikatu przy następnej próbie uzyskania dostępu do konta. Użytkownik również ma prawo do usunięcia swojego konta w dowolnej chwili. Wszystkie tego typu przypadki powodują wygaśnięcie postanowień niniejszego Regulaminu.
 

11.   Spory

1.     Użytkownik jest zobowiązany do rozwiązywania wszelkich roszczeń, podstaw powództwa lub sporów (roszczenia) w stosunku do nas dotyczących niniejszego Regulaminu lub serwisu Scout Yard wyłącznie w sądzie okręgowym Warszawa. Użytkownik zgadza się podlegać jurysdykcji tego sądu w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów tego typu. Zapisy niniejszego Oświadczenia oraz wszelkie spory pomiędzy serwisem a użytkownikiem podlegają przepisom prawa polskiego.

2.     W przypadku zgłoszenia przez kogokolwiek roszczeń wobec nas w związku z działaniami, treściami lub informacjami opublikowanymi na Scout Yard przez użytkownika, użytkownik zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się zabezpieczyć nas przed stratami wynikającymi z odszkodowań, strat i wydatków jakiegokolwiek rodzaju (w tym uzasadnionych opłat i kosztów prawnych) dotyczących takiego roszczenia. Choć ustalamy zasady dotyczące zachowania użytkowników, nie mamy kontroli nad ich działaniami na Scout Yard i nie kierujemy nimi. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści i informacje przesyłane lub udostępniane przez użytkowników na Scout Yard. Nie ponosimy odpowiedzialności za obraźliwe, niestosowne, obsceniczne, naruszające prawo lub budzące inne zastrzeżenia treści i informacje, które można znaleźć w serwisie Scout Yard. Nie ponosimy odpowiedzialności za postępowanie żadnego użytkownika Scout Yard w sieci i poza nią.

3.     DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, ABY SERWIS Scout Yard DZIAŁAŁ PRAWIDŁOWO, BEZBŁĘDNIE I BEZPIECZNIE, ALE UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NIEGO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. UDOSTĘPNIAMY SERWIS Scout Yard W TAKIM STANIE, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK BEZPOŚREDNIEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM DOMNIEMANEJ GWARANCJI ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW. NIE GWARANTUJEMY, ŻE SERWIS Scout Yard ZAWSZE BĘDZIE BEZPIECZNY I WOLNY OD BŁĘDÓW, ANI ŻE ZAWSZE BĘDZIE DZIAŁAŁ BEZ ZAKŁÓCEŃ, OPÓŹNIEŃ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI. Scout Yard NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CZYNNOŚCI, TREŚCI, INFORMACJE I DANE STRON TRZECICH. UŻYTKOWNIK ZWALNIA NAS, NASZYCH DYREKTORÓW, PRZEDSTAWICIELI i PRACOWNIKÓW OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA I SZKODY JAWNE LUB UKRYTE WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ UŻYTKOWNIKA WOBEC STRON TRZECICH LUB ZWIĄZANE Z TAKIMI ROSZCZENIAMI. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZYSKÓW ANI INNE SZKODY WTÓRNE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB PRZYPADKOWE WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEGO Regulaminu LUB KORZYSTANIA Z SERWISU Scout Yard LUB ZWIĄZANE Z NIMI, NAWET JEŻELI MIELIŚMY ŚWIADOMOŚĆ MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA. NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA LUB KORZYSTANIA Z SERWISU Scout Yard NIE PRZEKRACZA KWOTY, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK ewentualnie ZAPŁACIŁ FIRMIE Scout Yard W CIĄGU OSTATNICH DWUNASTU MIESIĘCY. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB ODSZKODOWANIA ZA STRATY PRZYPADKOWE I WTÓRNE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA. W TAKICH PRZYPADKACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU Scout Yard JEST OGRANICZONA W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ STOSOWNE PRZEPISY ZAKRESIE.
 

12.   Definicje

1.     Pojęcie „Scout Yard” lub „Usługi Scout Yard” oznacza udostępniane przez nas funkcje i usługi, w tym (a) naszą witrynę internetową www.scoutyard.pl i wszelkie inne strony internetowe oznaczone lub współoznaczone marką Scout Yard (w tym poddomeny i wersje dla telefonów komórkowych); (b) naszą Platformę; (d) inne media, marki, produkty, usługi, oprogramowanie, urządzenia i sieci, które istnieją obecnie lub zostaną wprowadzone później. Firma Scout Yard zastrzega sobie prawo do wskazania, według własnego uznania, swoich marek, produktów lub usług, które podlegają odrębnym warunkom, innym niż zawarte w niniejszym Regulaminie.

2.     Pojęcie „informacje” oznacza dane, zdarzenia i inne informacje na temat użytkowników, w tym czynności wykonane przez użytkowników i osoby niebędące użytkownikami, które korzystają z serwisu Scout Yard.

3.     Pojęcie „treść” oznacza wszystkie treści publikowane, wysyłane lub udostępniane przez użytkowników za pośrednictwem Usług Scout Yard.

4.     Pojęcie „dane”, „dane użytkowników” lub „dane użytkownika” odnosi się do wszelkich danych, w tym treści i informacji użytkownika, które użytkownik i inne osoby mogą uzyskać z serwisu Scout Yard lub przesłać do serwisu Scout Yard.

5.     Pojęcie „opublikowanie” oznacza opublikowanie treści na Scout Yard lub udostępnienie jej w inny sposób za pomocą Scout Yard.

6.     Pojęcie „korzystanie” oznacza wykorzystywanie, obsługiwanie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, dystrybucję, modyfikowanie, tłumaczenie i tworzenie prac pochodnych.
 

13.   Pozostałe postanowienia

1.     Niniejsze oświadczenie stanowi całość umowy dotyczącej serwisu Scout Yard pomiędzy stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia.

2.     W przypadku uznania za nieobowiązującą jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu, jego pozostała część nadal obowiązuje.

3.     Niemożność wyegzekwowania niniejszego Regulaminu nie jest uznawana za jego uchylenie.

4.     Jakiekolwiek zmiany lub odstępstwa od niniejszego Regulaminu muszą być dokonane na piśmie i podpisane przez nas.

5.     Zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu innym osobom bez naszej zgody.

6.     Wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminuia mogą zostać przez nas swobodnie przeniesione w przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży zasobów albo czynności prawnej lub innej.

7.     Żadne postanowienia niniejszego Regulaminu nie zwalniają nas od przestrzegania przepisów prawa.

8.     Niniejszy Regulamin nie daje żadnych praw stronom trzecim.

9.     Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikom.

10.   Użytkownik jest zobowiązany stosować się do wszelkich odpowiednich przepisów prawa podczas korzystania z serwisu Scout Yard lub uzyskiwania dostępu do niego.


Korzystając z Usług Scout Yard lub uzyskując dostęp do nich, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystanie przez nas treści oraz informacji zgodnie z pkt. 3 Regulaminu wraz z ewentualnymi zmianami.